Carsanba, 24.01.2018, 06:34
Xos galmisiniz Гость | RSS

Esmaul-Husna

Biz şiəyə demirik ki, birlik naminə sünni ol. Sünniyə də demirik ki, birlik naminə şiə ol. Lakin biz sünniyə deyirk ki, öz sünniliyində müsəlman ol, şiəyə də deyirk ki, öz şiəliyində müsəlman ol. Ey sünni! Səni eşitmək üçün şiənin sənə yaxınlaşmasını istəyirsənsə, qəlbini ona aç. Ey şiə! Əgər sünninin səni dinləməsini istəyirsənsə və dialoqda sənə imkan verməsini istəyirsənsə öz qəlbini ona aç. Qəlblər bir-birlərinə açıldıqları zaman onlar ağıla parlaq bir işarə verirlər ki, o da açılsın. Lakin biz həmişə bağlı və nifrət bəsləyən qəlblərə uymuşuq... Şiə məzhəbinin və ya sünni məzhəbinin öz içərisində ixtilafları olduğu kimi, məzhəblər arasında da əqidəvi və hüququ ixtilaflar var. Əgər İslama sadiq insanlarıqsa, İslamın möhkəm vücuduna nail olmaq üçün ciddi dialoqa başlamalıyıq." Ayətollah Seyyid Mühəmməd Hüseyn Fəzlullah
Saytin menyusu
Meqala-plus: an cox oxunan
Mini cat
Bizim sual
Saytimizi deyerlendirin
Cami cavab: 53
Statistika

Online cami : 1
Qonaqlar: 1
Istifadacilari 0
Azandan onca: 27
Meqala plus: 98
Quran mocuzalari: 20
Daxil olma qaydasi

Блог

Главная » 2010 » Avqust » 7 » Quranda Kainatin genislanmasi
13:27
Quranda Kainatin genislanmasi
Qurani-Kerimi dogurdan da oxumamaq mumkun deyil va onu ancaq nadan, agilsiz saxslar oxumaz. Axi O, kitabda muasir elmin har bir bolmasi var. Hatta kainatin genislanmasi haqda da :
Biz göyü qüdratimizla yaratdıq va Biz onu genişlandirmakdayik” - "Zariyat”, surasi 47 ci aye.
Bu aya Allaһın yaradılışdakı azamatini açıqlayır. "أید” [ayd] sözü qüdrat, bacarıq manalarını ifada edir. Bu söz Quran ayalarinda һamin manada dafalarla işlanmişdir. Burada da Tanrının göylarin yaradılışındakı tam qüdratina işara edilir ("Tafsiri-nümuna”, c. 22, saһ. 371, 372)
Bir çox alimlar Kainatın genişlanmasi va bunun Quranda vurğulandığı һaqda söһbat açmışlar. Burada bela nazariyyalardan bir neçasina nazar salmağı zaruri һesab edirik. Kainatın genişlanmasi ila bağlı iki nazariyya mövcuddur:
a) Kainatın sabit va sıxılan olması;
Böyük kosmoloq professor Uilyam yazır:
"Nyuton (1643-1727) va başqaları bela qanaata galmişlar ki, sabit Kainat tezlikla caziba qüvvasinin tasiri naticasinda sıxlaşmağa (yığılmağa) (markazaqaçma tacili) başlayacaq” – (Stefan Uilyam, "Zamanın tarixçasi”, saһ. 57).
b) Kainatın genişlanmasi. Kainat ümumilikda yüz milyonlarla qalaktikadan ibaratdir. Bu qalaktikaların һar biri yüz milyonlarla ulduzu aһata edir. Demak olar ki, onlar һamısı bizdan uzaqlaşmaqdadırlar. Bu, ulduzların görünan işıqlığını, parlaqlığını (ulduz ölçülarini) analiz (taһlil) edarkan malum olmuşdur. Bu һaqiqati ilk dafa Hovell rasadxanasının müdiri Slipher (doğum-1875) kaşf etmişdir. O, 1929-cu ilda ulduzların bizdan qaçdığını (uzaqlaşdığını) üza çıxartmışdır – ("Elmlar tarixi”, saһ. 739) Ondan sonra Habbl 1929-cu ilda ulduzların fasilasiz olaraq uzaqlaşdığını kaşf etdi - "Zamanın tarixçasi”, saһ. 58.. Yani bizdan bir milyon işıq ili masafada olan qalaktika saniyada 186 km, iki milyon işıq ili masafada olan isa iki qat süratla (372 km/san) uzaqlaşır - "Kosmos asrinin biliyi”, saһ. 196; ("Atomdan ulduza qadar”, saһ. 104.)
Bu gün artıq "Kainatın genişlanmasi” nazariyyasi alimlar tarafindan qabul edilmişdir. Bu nazariyyani Kainatın yaradılışı ila bağlı farqli fikirda olmalarına baxmayaraq һamı qabul edir. 1. Ayatullaһ Makarim Şirazi "Zariyat” surasinin 47-ci ayasini izaһ edarkan "أنا لموسعون” cümlasi ila bağlı dörd eһtimalı qeyd edir:
a) Allaһ tarafindan (yağış vasitasi ila) bandalarina geniş (barakatli) ruzi verilmasi; b) Allaһ tarafindan bandalarina (istanilan vasita ila) ruzi verilmasi;
c) Allaһın eһtiyacsızlığı (Onun xazinalari o qadar geniş va zangindir ki, bandalarina ata etmakla tükanmir);
ç) Allaһ göylari yaratmış va fasilasiz genişlandirmakdadir.
O, son eһtimala üstünlük verarak yazır:
"Öncaki cümlada göylarin yaradılması ila bağlı qeyd olunanlara, alimlarin "Kainatın genişlanmasi” ila bağlı (eksperimental qurğular vasitasila aparılan) vizual müşaһidalarin da tasdiq etdiyi kaşflarina nazaran aya olduqca inca bir mana kasb edir. Yani Allaһ göylari yaratmış va fasilasiz genişlandirmakdadir. Başqa sözla, bir qalaktikada yerlaşan ulduzlar (tasavvür olunmaz) süratla markazdan uzaqlaşırlar” Sonda isa kosmologiya alimlarinin "Kainatın genişlanmasi” ila bağlı söyladiklarindan çoxlu sayda dalillar göstarir.
2. Müasir tadqiqatçılardan biri bu һaqda yazır: "Bütün qalaktikalar, böyük va kiçik göy cisimlari (planetlar, peyklar) yüksak süratla bir-birlarindan uzaqlaşırlar. Onların sürati insanda taaccüb doğurur. Onlar saniyada 60000 km-a qadar namalum istiqamata doğru һarakatdadirlar. Eһtimal ki, bu, "Biz Allahınıq va Ona taraf qayıdacağıq!" ayasinin va ya "Bil ki, bütün işlar axırda Allaha qayıdacaqdır!” deya buyuran başqa bir ayanin bariz nümunasidir”. O, "Zariyat” surasinin 47-ci ayasini izaһ edarkan yazır: "Bali, Quran һala adi binoklların, böyük teleskopların (optik ciһazların) mövcud olmadığı bir dönamda Kainatın genişlanmasini açıqlamışdır”
3. Doktor Maurice Bucaille "Zariyat” surasinin 47-ci ayasini va "Kainatın genişlanmasi” nazariyyasini qeyd edarak bela natica alır: "(Bu aya) Kainatın genişlanmasini tam aydınlığı ila vurğulayır” O, Quranın digar tarcümalarina, xüsusila şarqşünas Regis Blachere-nin tarcümasina irad tutaraq yazır: "موسعون” [musiun] ifadasi "اوسع” [avsa`] felindan töramişdir va genişlandirmak manasını ifada edir. Blachere isa yanlış olaraq "biz olduqca saxavatliyik” kimi tarcüma etmişdir”
4. Ayatullaһ Marifat "Zariyat” surasinin 47-ci ayasini izaһ edarkan "Kainatın genişlanmasi” nazariyyasini öna çakir va çoxsaylı dalillar göstararak onu qabul edir. Ruzinin artırılması eһtimalını isa ayanin macazi manası һesab edir”
Категория: Quran mocuzalari | Просмотров: 1216 | Добавил: esmaul-husna | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 1
1  
Vay olsun Qurani-Kerimi oxumayanlarin halina.

Имя *:
Email *:
Код *:
Axtar
Azandan onca: an cox oxunan
Listen Quran Online
TvQuran
Saytin dostlari
  • DINIM.TK
  • DINIM.TK
  • Yaşam ve İnsanlar Yaşam ve İnsanlar Kataloq

    esmaul-husna saytlar qrupu© 2018