Bazar ertasi, 12.11.2018, 21:03
Xos galmisiniz Гость | RSS

Esmaul-Husna

Biz şiəyə demirik ki, birlik naminə sünni ol. Sünniyə də demirik ki, birlik naminə şiə ol. Lakin biz sünniyə deyirk ki, öz sünniliyində müsəlman ol, şiəyə də deyirk ki, öz şiəliyində müsəlman ol. Ey sünni! Səni eşitmək üçün şiənin sənə yaxınlaşmasını istəyirsənsə, qəlbini ona aç. Ey şiə! Əgər sünninin səni dinləməsini istəyirsənsə və dialoqda sənə imkan verməsini istəyirsənsə öz qəlbini ona aç. Qəlblər bir-birlərinə açıldıqları zaman onlar ağıla parlaq bir işarə verirlər ki, o da açılsın. Lakin biz həmişə bağlı və nifrət bəsləyən qəlblərə uymuşuq... Şiə məzhəbinin və ya sünni məzhəbinin öz içərisində ixtilafları olduğu kimi, məzhəblər arasında da əqidəvi və hüququ ixtilaflar var. Əgər İslama sadiq insanlarıqsa, İslamın möhkəm vücuduna nail olmaq üçün ciddi dialoqa başlamalıyıq." Ayətollah Seyyid Mühəmməd Hüseyn Fəzlullah
Saytin menyusu
Meqala-plus: an cox oxunan
Mini cat
Bizim sual
Saytimizi deyerlendirin
Cami cavab: 53
Statistika

Online cami : 1
Qonaqlar: 1
Istifadacilari 0
Azandan onca: 27
Meqala plus: 98
Quran mocuzalari: 20
Daxil olma qaydasi

Каталог статей

Главная » Статьи » Azandan onca

Cahannam
CAHANNAM
 Cahannam (duzax) nahayatsiz bir dara, Allah qazabindan alovlanmış oddur. Cahannam darkimizin fövqünda, növbanöv azablar, balalarla dolu axirat zindanıdır. Bir növ Behiştin ziddidir. Agar Behiştda ne`matlar çox, bir zarraca narahatlıq yoxdursa, Cahannamda azablar çoxdur va zarraca rahatlıq yoxdur. Qur`anda zikr edilmiş ba`zi azablara işara edirik.
 CAHANNAM YEMAKLARİ VA İÇKİLARİ
 «Vaqia» surasi, aya 51, 52: «Siz, ey yalançılar, haqq yoldan azanlar! Şübhasiz ki, zaqqum ağacının meyvasindan yeyacaksiniz. Qarınlarınızı onunla dolduracaqsınız, üstündan da qaynar su içacaksiniz. Özü da onu susuzluq xastaliyina tutulmuş dava kimi içacaksiniz!»
 CAHANNAMDA ACLIQ VA SUSUZLUQ AZABI
 Ravayata göra Cahannam ahli aclıq azabına tutular va onlar çarasizlikdan qarınlarını zaqqumla doldurarlar. Sonra ela bir susuzluqla qarşılaşarlar ki, taklif olunmuş hamimi – qaynar çirkab suyu içarlar. Su ela qaynar olar ki, onların içini tika-tika parçalayar. Agar bu sudan bir qatra dünya dağlarından birina düşarsa, dağ parçalanar. Qur`anın ta`birinca: «Bu, onların haqq-hesab günündaki ziyafatidir.» («Vaqia», 56) Ya`ni sadalananlar cazanın başlanğıcıdır. Amma onlar üçün hazırlanmış yemaklar va içkilarin azabı bayan olunası deyil.
 ZAQQUM GÜNAHKARLARIN ALOVLU YEMAYİDİR
 «Ad-duxan» surasinda buyurulur: «Haqiqatan zaqqum ağacı günahkar kimsanin yemayidir. O, arinmiş mis kimi qarınlarda qaynayar. Qaynar su qaynayan kimi!» (aya 43-44)
 ONLARIN ZAHİR VA BATİNLARİ ARİYAR
 Zaqqum kafirlarin qarnında nahayatsiz qızmış su va ya zeytun yağı tak qaynayar. Hamin qaynar sudan onların başlarına tökülar ki, zahirlari va batinlarini aritsinlar. Ayada buyurulur: «Geri qaytarılası olmayan böyük eyblar yanımızdadır, böyük ataş, boğaz tutan yemaklar va ağır azablar vardır.» Hazrat Baqir (aleyhissalam)-dan naql olunub ki, zaqqum ağacı Cahannamin takindan bayıra galar. Onun meyvalari, yarpaqları, tikanları oddan olub, zahardan acı, murdardan (leşdan) üfunatli va damirdan barkdir.
 «ĞİSLİN, ZARİ», SADİD, ĞASSAQ
 «Al-haqqa» surasi, aya 36: «İrindan (ğislin) başqa bir yemayi da yoxdur.» «Al-ğaşiya» surasi, aya 6: «Onların yemayi (zahardan acı tikanlı otdan hazırlanmış) zari`dan başqa bir şey olmayacaqdır.» «İbrahim» surasi, aya 16: «Hala qarşıda Cahannam vardır, irinli-qanlı sudan (sadid) içirdilacakdir.» «Sad» surasi, aya 57: «Bu, qaynar su va irindir (ğassaq). Qoy onu dadsınlar!» «Macmaül-bahreyn»da deyilir: Zaqqum yeyandan sonra Cahannam ahlinin qarnından bayıra çıxan hamin şey yenidan onlara yem olar. Sadid-Cahannamda zinakarların ovratindan ayrılan, axan çirkdir. Ba`zi tafsirçilar buyurmuşlar ki, Cahannamda zaharli heyvanların zaharlarindan çeşma vardır. Onlar bu çeşmanin suyunu «ğassaq» bildirmişlar.
 CAHANNAM AHLİNİN LİBASI
Kafirlar üçün alovdan paltarlar biçilib, hazırlanmışdır. Ravayat olunub ki, aridilmiş misdan libas düzaldilar. «İbrahim» surasinda buyurulur: «Onların libaslrı qatrandandır. Üzlarini ataşa bürüyarlar.» Qatran qara rangli va pis qoxulu olur. Carab (dari xastaliyi) tutmuş davaya od vurub darisi ila yandırır, oda atırlar. Ravayat olunub ki, Cahannam libaslarından biri dünyada yerla göy arasında asılarsa, bütün yer ahli onun qoxusu va hararatindan halak olar.
 QARA ÇÖHRA-BOXOV VA ZANCİR
 «Ar-Rahman» surasi, aya 41: «Günahkarlar üzlarindan tanınacaq, kakillarindan (başlarının qabaq tarafindaki tüklarindan) va ayaqlarından tutulub bağlanacaqlar.» «Al-mö`min» surasi, aya 71-72: «Boyunlarında halqalar va zancirlar olduğu halda sürüklanacaklar qaynar suya taraf, sonra odda yandırılacaqlar.» «Az-zümar» surasi, aya 60: «Allaha qarşı yalan uydurub söylayanlarin üzlarini qapqara görarsan.» «Al-mö`minun» surasi, aya 104: «Cahannam odu onların üzünü yandırar. Onlar orada dişlari ağarmış vaziyyatda durarlar.»
 CAHANNAM MÜVAKKİLLARİ
 «At-tahrim» surasi, aya 6: «Özünüzü va ahli-ayalınızı ela bir oddan qoruyun ki, onun yanacağı insanlar va daşlar, xidmatçilari isa Allahın onlara verdiyi amrlara asi olmayan daşqalbli va çox sart malaklardir.» Onların alinda damir gürzlar vardır. Har kas Cahannamdan qaçmaq istasa, onun başına vurular. Gürz ela ağırdır ki, ins va cinn birlikda onu qaldıra bilmaz. Ravayat olunub ki, Cahannam malaklarinin gözari parlayan qığılcım kimidir. Köpak dişlari dağ tak iridir. Ağızlarından alov püskürür. İki çiyinlarinin arası bir illik yoldur. Bir ali ila 70 nafari götürüb Cahannam oduna ata bilirlar. CAHANNAM QAPILARI
 «Al-hicr» surasi, aya 44: «Cahannamin yeddi qapısı var. Har qapıdan müayyan bir dasta girar.» Hazrat Ali (aleyhissalam) bu qapıların adlarını sadalamış, an aşağı qapının «Asfal» olduğunu bildirmişdir.
CAHANNAM ODU ŞÜURLUDUR
 Ayalardan ma`lum olur ki, dünya odundan farqli olaraq, Cahannam odu şüurludur. Çünki, buyurulur: «O gün Biz Cahannama «doldunmu?» deyacayik, o isa «Yena varmı?», deya soruşacaqdır.» («Qaf» surasi, aya 30) Cahannam odu azab ahlini tanıyır, onlara hücum edir, na`ra çakir, onları dartır, neca ki, buyurulmuşdur: «O ataş onları uzaqdan görünca, kafirlar onun qazabla qaynamasını va uğultusunu eşidarlar.» («Al-furqan» surasi, aya 12) İmam Sadiq (aleyhissalam)-dan da naql olunmuşdur ki, Cahannamin na`ra sasini eşidacaklar.
 MÖ`MİNİN NURU CAHANNAM ODUNU ASKİLDAR
 «Kafirlara qazabindan az qalar ki, parçalansın», buyurulub. Bu da ravayat olunub ki, mö`min Siratdan keçarkan Cahannam alovunun sasi ucalar: «Tez öt, ey mö`min, sanin nurun manim alovumu keçirir.» Çünki, mö`min rahmatdan, Cahannam odu isa qazabdandir va Haqqın rahmati qazaba qalibdir. Bir sözla, başqa axirat vücudları kimi, Cahannam alovunun da şüurlu olmasına sübutlarımız vardır.
CAHANNAM AHLİNİN YERİ DAR, TANGDİR
 Cahannam ahlinin yeri divara vurulmuş mıx yeri kimi dardır. Divar mıxı sıxdığı kimi onlar da sıxıntıdadırlar. «Al-furqan» surasi, aya 13: «Onlar allari boyunlarına bağlı vaziyyatda o ataşdan dar bir yera atıldıqları zaman ölüm dilayarlar.» Behişt ahli işıqda olduğu qadar Cahannam ahli da abadi zülmat, vahşat içindadirlar. Neca ki, qaranlıq dalğalarla ahata olunub, darya dibinda asir olmuş şaxs! «Nur» surasinda buyurulmuşdur: «Onların amallari angin danizin zülmatina banzar. Onu bir dalğa, o dalğanın üstündan bir dalğa, bu dalğanın üstündan da bir dalğa – zülmat üstündan zülmat örtar. Alini bayıra çıxarsa, onu göra bilmaz.» (aya 40)
 RUHİ AZABLAR
 Cahannam ahli üçün maddi azablardan başqa ruhani azablar da vardır. Cahannam azabının, nicat yolu tapılmayacağının abadiliyi an böyük maşaqqatdir. Dünyada har cür xabardarlıqdan sonra yena da dünyadan imansız gedanlar, şübhasiz ki, Cahannamda abadi qalacaqlar. «Bayyina» surasinda buyurulmuşdur: «Haqiqatan kitab ahlindan (yahudi va masihilardan) kafir olanların va müşriklarin yeri Cahannam odudur. Onlar orada abadi qalacaqlar.»
 KAFİRİN BEHİŞTA DÜŞMASİ QEYRİ-MÜMKÜNDÜR
 «Al-a`raf» surasi, aya 40: «Ayalarimizi yalan hesab edanlara va onlara takabbürla yanaşanlara göyün qapıları açılmaz va dava iynanin gözündan keçmayana qadar onlar da Cannata daxil ola bilmazlar.» Ravayata göra, qalbinda bir zarra iman olanlar Cahannamda abadilik qalmayacaqlar.
 MAHRUMLUQ HİSSİ BÖYÜK AZABDIR
 Digar bir ruhani azab budur ki, insan Hazrat Yaradanın sonsuz lütf va rahmatindan mahrum olduğunu görsün. «Al-mutaffifin» surasinda (aya 15) buyurulur: «O gün onlar Rabbinin marhamatindan mahrum olacaqlar.» Yena buyurulub: «Allah onlarla danışmaz va onlara rahmat nazari salmaz.»
 CAHANNAMDA ÖLÜMSAÇAN HASRATLAR
 Cahannam ahlinin çakdiyi hasrat va qüssalar da ağır ruhani azablardandır. Agar Cahannamda ölüm olsaydı, insanlar har gün hamin hasrat va qüssanin ağırlığından ölardilar. Allah-Taala bu qüssaya sabab olmuş amallari onlara göstarar. «Al-fürqan» surasinda (aya 27) buyurulur: «O gün zalım kas (peşmançılıqdan) allarini çeynayib deyacakdir: Kaş ki, man Peyğambar vasitasi ila doğru bir yol tutardım! Hazrat Sadiq (aleyhissalam)-dan ravayat olunub ki, insanlar Behişt va Cahannamda yerlaşdikdan sonra aralıqda yarıqlar açılar va nida olunar: Ey Behişt ahli, baxın Cahannam ahlinin manzillarina, agar Allaha zidd olsaydınız, sizin da bu sayaq manzillariniz olacaqdı. Sonra Cahannam ahlina xitab olunar: Baxın Behişt ahlinin manzillarina, agar Allaha itaat etsaydiniz, sizin da yeriniz bela olardı. Cahannam ahli ela hasrat çakar ki, ölüm müyassar olardısa ölardilar.
 CAHANNAMDA RUHİ DANLAQLAR, MAZAMMATLAR
 Allah-Taala, malaikalar, Behişt ahli, hatta şeytanlar da Cahannam ahlini mazammat edarlar. «Al-an`am» surasinda buyurulur: «Ey cin va insan tayfası! Magar siza öz aranızdan ayalarimi söylayan va bu gününüzün galib çatacağı barada siza xabardarlıq edan peyğambarlar galmadimi? Onlar deyarlar: Biz öz aleyhimiza şahidik.» Sonra «Fatir» surasinda buyurulur: «Magar sizi, ibrat almaq istayan kimsanin ibrat ala bilacayi qadar yaşatmadıqmı?! Hala sizi qorxudan peyğambarlar da galmişdi. Ela isa dadın azabı! Zalımların imdadına çatan olmaz.» «Al-mulk» surasinin 8-ci ayasindan buyurulmuşdur: «Har hansı bir tayfa Cahannama atıldıqca, onun gözatçilari onlardan: «Magar siza (azabdan) qorxudan bir peyğambar galmamişdimi?» – deya soruşacaqlar. Onlar deyacaklar: «Bali, bizi qorxudan peyğambar galmişdi. Amma biz onu yalançı sayıb demişdik: «Allah heç bir şey nazil etmamişdir. Siz sadaca olaraq çox azmısınız.» Sonra peşmançılıqlarını bildirarlar: «Agar biz qulaq asıb ağlımızı başımıza yığsaydıq, Cahannam ahli içinda olmazdıq!»
ŞEYTANLARIN TA`NASİ
 Cahannam ahli şeytanların ta`nasina hadaf olmaq qorxusundan öz nalalarini alçaldarlar. «İbrahim» surasinda (aya 22) buyurulur: «Şeytan bela deyacak: «Allah siza doğru va`da vermişdi. Man da siza va`da vermişdim, amma va`dama xilaf çıxdım. Aslinda manim sizin üzarinizda heç bir hakimiyyatim yox idi. Lakin man sizi çağırırdım, siz da mana uydunuz. İndi mani yox, özünüzü qınayın. Na man sizin dadınıza çata bilaram, na da siz manim dadıma. Mani dünyada Allaha şarik tutduğunuz üçün bu gün siza arxa çevirmişam. Zalımlar üçün ağır azab vardır.» «A`raf» surasinin 44-cü ayasinda Behişt ahlinin Cahannam ahlina mazammati zikr olunub: «Cannat ahli Cahannam ahlina müraciat edib: «Biz Rabbimizin biza va`d etdiyini haqq olaraq gördük. Siz da Rabbinizin siza va`d etdiyini gerçak olaraq gördünüzmü?» – deya soruşacaq. Onlar: «Bali!» deya cavab veracaklar. Ela bu zaman onların arasında bir carçı: «Allah zalımlara la`nat elasin!» – deya saslanacak.» «Mutaffifin» surasinda (aya 34) buyurulur: «Bu gün isa mö`minlar kafirlara gülacaklar.» Bu masxara dünyada kafirlarin mö`minlari masxarasinin avazidir.
 ŞEYTANLARLA YAXINLIQ AĞIR AZABDIR
Şeytanlarla va Cahannam ahli ila yaxınlıq, yoldaşlıq Cahannamin ağır ruhani azablarındandır (neca ki, Behişt ahli bir-birlarindan zövq alarlar). Onlar bir-birlarina nifrat edib, düşman olarlar. «Az-zuxruf» surasinda (aya 36, 37, 38) buyurulmuşdur: «Har kas Rahmanın zikrindan boyun qaçırsa, Biz ona şeytanı urcah edarik va o, şeytanın yaxın dostu olar. Şeytanlar onları doğru yoldan çıxardar, onlar isa özlarinin haqq yolda olduqlarını güman edarlar. Nahayat, o, hüzurumuza galdikda bela deyar: «Kaş ki, manimla sanin aranda şarqla qarb arsındakı masafa qadar uzaqlıq olaydı. San na pis yoldaş imişsan!» Ravayata göra, har ikisini bir zancirla bağlayıb Cahannama atarlar. BİR-BİRLARİNDAN UZAQLIQ İSTAYARLAR
 «Baqara» surasinda (aya 166, 167) buyurulub: «O zaman tabe olunmuşlar tabe olanlardan uzaqlaşacaq, azabı görcak aralarındakı rabita qırılacaqdır. O zaman tabe olanlar «agar bir da dünyaya qayıda bilsaydik, onlar bizdan bizar olub uzaqlaşdıqları kimi, biz da onlardan bizar olub uzaqlaşardıq», deyarlar. Belaca, Allah onlara amallarinin yalnız hasratdan ibarat olduğunu göstarar va onlar Cahannam odundan çıxa bilmazlar.» «Az-zuxruf» surasinda (aya 67) buyurulur: «Müttaqilar istisna olmaqla, o gün dostlar bir-birina düşman kasilacaklar.» Ravayata göra, dünyada Allaha göra olmayan dostluq axiratda düşmançiliya çevrilar.
 CAHANNAM AHLİNİN BİR-BİRLARİ İLA PİS DANIŞIĞI
«Sad» surasinda (aya 59, 60, 61) buyurulur: «Malaklar kafirin dünyadakı başçılarına, onlara tabe olanları göstarib deyacaklar: Bu sizinla birlikda daxil olan dastadir. (Başçılar deyacaklar:) Onları görak rahatlıq üzü görmasinlar! Onlar (haqlı olaraq) Cahannama daxil olanlardır. (Tabe olanlar da öz başçılarına bela deyacaklar:) «Xeyr, siz ela özünüz rahatlıq üzü görmayasiniz! Bunu bizim üçün siz hazırladınız. Bir baxın, neca da pis maskandir! Onlar deyacaklar: Ey Rabbimiz! Buna bizi kim uğradıbsa, onun azabını Cahannamda ikiqat ela!»
 ZAİF BADAN NECA TAB GATİRAR?
 Nazara gala bilacak ba`zi şübhalara cavab veririk. Birinci odur ki, bu qadar ağır azaba zaif adam neca tab gatira bilar?
 BADAN DA NAFS KİMİ BARK OLAR
Cavab: Doğrudur, Qiyamatdaki badan dünyadakı maddi badandir. Lakin bu badan ilahi qüdratla axiratda o qadar möhkam bir tarkibda olur ki, dünyavi badanla müqayisa edila bilmaz. Axiratda badanin latifliyi insanın nafsi ila bağlıdır. Neca ki, dünyada mö`minin nafsi yumşaq, latif olar, haqiqatlar müqabilinda mütaassir va taslim dayanar. Ona göra da axiratda mö`minin badani da nafsi kimi kamil latafatda olar. Amma kafirlarin nafsi dünyada nahayat daracada qaliz va daşdan da bark olub, haqiqatlar qarşısında ayilmayib. O sababdan da, axiratda nafslari kimi badanlari da nahayat daracada barkdir.
AXİRATDA MA`NA SURATA QALİBDİR
 Ravayat olunub ki, axiratda kafirin dişi bir dağ boyunca olacaq. Başqa sözla, axirat sarayı ma`nanın surata qalabasidir, haqiqatlarin üza çıxması, zahirla batinin vahidlaşmasidir. Azabdan badan dağıldıqdan, zaqqum yeyib, hamim içmakla badanlarin daxili parçalanmasından sonra yenidan barpa olar. «Nisa» surasi: «Onların darilari yanıb bişdikca, azabı hamişa dadsınlar deya, o darilari başqası ila avaz edacayik.»
 ŞİDDATLİ AZAB ADALATLA UYĞUNDURMU?
 Mümkündür ba`zi zehnlarda şübha olsun ki, heç bu şiddatda azab ilahi adalatla yanaşı ola bilarmi? Bu şübha axiratdaki ilahi azabla dünyanın zalım sultanlarının xalqa verdiyi işgancanin oxşadılmasının naticasindandir. Hansı ki, heç vachla bela deyildir. Sultanların intiqamının, işgancasinin sababi onların qeyzi, rahatlığa çıxmaq istayi olmuşdur. Onlarla müxaliflik edanlarin zindana salınmasını, işganca verilmasini, öldürülmasini amr etmişlar. Lakin axirat azabı tamam başqadır. Bu azab imansızlığın, nursuzluğun zaruratlarindandir. Allahdan üz döndarmayin cazası abadi sıxıntıdır. Haqqı görmamazliya vurmağın cazası abadi korluqdur. Şeytanın ardınca getmayin cazası onunla abadi yoldaşlıqdır. Yetimin malını yemayin cazası insanın içinda alov qalanmasıdır va s. Bali, Cahannam alovunu insan özü alışdırır. Qur`anın ta`birinca desak, Cahannam tonqalını insanlar qalayır.
 İNSANIN ÖZÜNA HAZIRLADIĞI AZAB
 Dediklarimiza asasan, insanın düşdüyü har bir azabın sababi onun özüdür. Allah kimsaya zülm etmaz. Hadsiz bark, qaliz kafira nahayatsiz latafatda olan Behiştda neca yer vermak olar?! Darüs-salam Behişti bütün xastaliklardan uzaq olanların yeridir. Başdan ayağa xasta, paxıl, hasadçi, adavatçi, takabbürlü kasa Behiştda neca yer vermak olar?! Belasinin yeri darul-maraz (xastaliklar evi), Cahannamdir.
KOR ÜÇÜN ZİNAT VA KAR ÜÇÜN NAĞMA
Kafira Behiştda yer vermak zökamin başına atir tökmaya banzayir. Behiştda kafira yer vermak heç bir adalata sığmır. Adalat odur ki, har şey özüna münasib bir mahalda yerlaşsin. Kafira Behiştda yer vermak haqiqi adalata ziddir – kor gözallikdan faydalana bilmaz!
RAHMAN ALLAHIN AZABLA NA İŞİ!
Bela bir şübha da ola bilar ki, Öz bandalarina mehriban, rahmli Allah bela qorxulu azabları onlara neca rava bilar? Cavab budur ki, Allahın latif sifatlari olduğu kimi, qahr, qazab sifatlari da vardır. Behişt Onun lütfünün mazharidirsa, Cahannam da Onun qahrinin zühur yeridir. Mahz rahmati qahrina qalib olduğundan, Allah-Taala kimsanin kafir olmasına, Cahannama getmasina razı deyil. Amma agar insanlar özlari alova üz tutarlarsa, Allah onların qarşısını almır. Bu Onun hikmatina zidd olardı. Çünki, Allah insanların Ona iman gatirmalarina möhtac deyil.
MACBURİ TÖVBA KARA GALMAZ
 Allah-Taala insanlara Öz rahmatina göra deyilan azablardan qurtuluş qapısı qoyub. Ömrün axır lahzasina qadar bu qapı açıqdır. Lakin Allah, Onun bu rahmatindan üz döndaranlari tövbaya macbur etmir. Çünki, macburi tövba, tövba deyil. Bali, Allah Rahman va Rahimdir. Öz rahmatina göra da vacib va müstahab amrlar verib. Ya`ni Behişta daxil olmaq üçün hazırlığa aparan yol göstarib. Elaca da, bütün haram va pis amallari nahy edib. (Ya`ni Allahdan uzaqlığa, şeytana yaxınlığa sabab olan işlardan kanarlaşmağımızı istayib.) Haqiqatda isa bütün ilahi vazifalar Onun geniş rahmatindandir. Diqqatli olun ki, vazifalarinizin icrasında süstlük olmasın. Agar bir vazifani ötürüb, icra etmiriksa, hamin qadar da ilahi rahmatdan mahrum oluruq.
QISA ÖMÜR VA HAMİŞALİK AZAB
 Digar bir şübha budur ki, 50-60 illik bir ömra göra kafirin Cahannamda hamişalik qalması neca düz galar? Cavab budur ki, kafir insanın bu qısa müddatda qazandığı abadi küfrlarin avazi abadi odda qalmaqdır. Elaca da, dünyadan imanla getmiş mö`min, qısa ömründa ela bir nur alda edir ki, heç zaman sönmür.
 XEYİR VA ŞAR NİYYATA GÖRA ABADİLİK
Hazrat Sadiq (aleyhissalam) buyurub: «Cahannam ahlinin Cahannamda hamişalik qalmasının sababi onların niyyatlaridir. Onların dünyada niyyatlari bu idi ki, agar hamişalik dünyada qalarlarsa, hamişa da Allaha günah edarlar. Behişt ahli isa aksina.» Qur`ani Karim buyurur: «Har kas niyatina asasan amal edir.»
Категория: Azandan onca | Добавил: esmaul-husna (13.08.2010)
Просмотров: 2811 | Рейтинг: 0.0/0
Всего комментариев: 0
Имя *:
Email *:
Код *:
Axtar
Azandan onca: an cox oxunan
Listen Quran Online
TvQuran
Saytin dostlari
  • DINIM.TK
  • DINIM.TK
  • Yaşam ve İnsanlar Yaşam ve İnsanlar Kataloq

    esmaul-husna saytlar qrupu© 2018